Documentació

Inscripció de naixement

Documentació necessària:

 • Qüestionari per a la declaració de naixement (el donen a l'hospital)
 • DNI dels pares.

Matrimoni civil

La sol.licitud ha de ser presentada obligatòriament per tots dos futurs contraents, els quals hauran de comparèixer conjuntament davant el Jutjat de Pau.

Documentació necessària:

 • Sol-licitud d'incoació d'expedient de Matrimoni Civil, que serà facilitat per aquest jutjat de Pau
 • Certificació literal d'inscripció de naixement de tots dos contraents de recent obtenció, expedida pel registre Civil corresponent al lloc de naixement
 • Certificat d'empadronament o residència, acreditatiu del domicili de tots dos contraents durant els darrers dos anys, expedit pel respectiu Ajuntament.
 • Certificació de fe de vida i estat civil o Declaració Jurada sobre l'estat civil de tots dos contraents, expedida pel Registre Civil de cadascú
 • Documents Nacionals d'Identitat de tots dos contraents.

Casos especials:

 • Menors d'edat:
  • Si es donés el cas que un o tots dos contraents fóssin menors d'edat amancipats (majors de 16 anys, però menors de 18), serà necessària la certificació literal d'inscripció de naixement de recent obtenció on consti la nota marginal d'emancipació.
  • Si es donés el cas que un o tots dos contraents fóssin majors de 14 anys però menors de 16, serà necessària la dispensa d'edat, mitjançant l'oportú Expedient de Jurisdicció Voluntària que es tramita en el Jutjat de 1a Instància corresponent.
 • Divorci o Nul.litat:
  •  Certificació literal d'inscripció de matrimoni de recent obtenció on consti, mitjançant nota marginal, la inscripció de la sentència de dissolució per divorci o per nul.litat matrimonial.
 • Viudos:
  • Certificació literal d'inscripció de matrimoni de recent obtenció.
  • Certificació literal d'inscripció de defunció del cònjugue anterior mort, de recent obtenció.
 • Estrangers:
  • Certificació d'inscripció consular de l'interessat, temps de residència a Espanya i el seu lloc de procedència.
  • En cas de no residir a Espanya els dos darrers anys, certificació acreditativa de si la Llei personal del seu país exigeix la publicació d'Edictes per la tramitació de l'expedient de matrimoni civil.
  • Targeta de residència o passaport.

GENERALITATS

- Tots els documents necessaris han de ser de recent obtenció, com a màxim de 3 mesos.
- La tramitació de l'Expedient de matrimoni civil tindrà un adurada aproximada de 3 mesos.

Darrera actualització: 21.05.2015 | 01:39
Darrera actualització: 21.05.2015 | 01:39