Organigrama municipal

Pàgina 1 de 2
 • Recursos Humans

  Les institucions són i es configuren segons les persones que participen i treballen en elles. L’Ajuntament no n’és una excepció: És i fa gràcies al capital humà que el configura. Així doncs, és de màxima importància que les persones que treballen en una institució pública es sentin realitzats/des i motivats/des, valorats/des i escoltats/des. Com a qualsevol altra empresa, l’Ajuntament necessita un departament que gestioni el personal, intentant potenciar les habilitats de cadascú amb la finalitat d’assolir un nivell d’excel·lència en el nostra municipi.

 • Participació Ciutadana

  La Participació Ciutadana és una eina absolutament necessària per al bon desenvolupament de qualsevol comunitat i, per tant, també per al nostre municipi. Entenem que tots els ciutadans som responsables del poble i de l'entorn on vivim. Tots tenim el DRET però també el DEURE de ser protagonistes de la gestió dels recursos i dels equipaments de què disposa l'administració local. Al cap i a la fi aquests recursos provenen dels contribuents i, per tant, són aquests els que han de decidir com s'utilitzen i quines són les prioritats; l'Ajuntament només n'és el gestor. Perquè això sigui possible és imprescindible dotar l'administració local del màxim nivell de transparència i posar a l'abast del ciutadà tota la informació de la gestió municipal d'una manera fàcil, ràpida, clara i entenedora. L’Ajuntament s'ha d'obrir al poble i sortir al carrer per tal de fer-lo més proper a tots els veïns.

 • Pagesia

  La regidoria de Pagesia té com a objectiu la dinamització de la producció agrícola del municipi, donant suport a l’activitat i preservant la comunicació entre el món rural i el poble.

 • Urbanisme i Habitatge

  L'àrea d'Urbanisme i Habitatge és la que gestiona tot el que fa referència a la planificació física de les activitats i usos del sòl que conformen el model de poble i, per tant, el seu espai social. Les decisions d'aquesta envergadura cal que es facin amb la participació de tots els actors en la seva condició de ciutadans, propietaris i administració pública. També té la funció de regular la creació, ocupació i situació dels espais i equipaments municipals, que a casa nostra en són molts. Alhora té l'obligació d'implementar i gestionar polítiques d'habitatge que tinguin el benestar de les persones com a principal objectiu i garanteixin el dret fonamental que és l'accés d'un habitatge digne per a tothom. De tota manera, actualment aquestes polítiques d'habitatge vénen condicionades per la llei estatal d'estabilitat pressupostària, que limita gairebé totalment el marge de maniobra de què disposa l'administració local.

 • Governació i Seguretat Ciutadana

  En la regidoria de Governació es concentra la gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament, la gestió, coordinació i control del Servei de Vigilants Locals i Protecció Civil, la gestió de tot el que fa referència a la mobilitat (trànsit, senyalització i seguretat viària), i assumeix el compromís de garantir la seguretat en els espais públics. També assumeix les competències en la creació, vigilància i control de les Ordenances Municipals per tal de facilitar la bona convivència i la cohesió social entre tots els veïns del municipi. És funció seva l’elaboració de l’organigrama funcional, el control dels sistemes de procediments i tràmits, l’elaboració de sistemes d’indicadors de gestió i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti el personal i els processos de gestió interna. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de convenis amb entitats públiques i privades ha de ser un dels objectius primordials de la seva gestió, així com promoure la cooperació entre les diferents àrees que formen part del govern municipal. Així mateix és important la tasca d’impuls i control dels processos de modernització de l’administració local i de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania.

 • Benestar Social i Ciutadania

  La regidoria de Benestar Social i Ciutadania és un dels pilars principals del nostre govern, principalment per el context actual, tant econòmic com social, que exigeix actuacions des de les Administracions públiques per tal de sufragar les mancances econòmiques dels habitants del nostre municipi. Tanmateix, no entenem el benestar dels ciutadans com a algun fet restrictiu que tan sols afecta a les persones amb necessitats econòmiques, culturals o socials específiques sinó que fa referència a tota la població. El benestar, per definició, no només és l’absència de problemàtiques concretes sinó que és el que permet que cadascú de nosaltres pugui desenvolupar el seu projecte vital  sense restriccions externes de cap tipus i amb facilitats; des d’una base de justícia i igualtat social.

 • Cultura

  Entenem la Cultura com a eix fonamental de cohesió social i de desenvolupament personal i col·lectiu, passant  de conèixer la diversitat a combatre la desigualtat. Tanmateix, ha de servir com a eina indispensable i imprescindible per el bon funcionament de la nostra comunitat i com a element cabdal per el desenvolupament personal de tots els ciutadans.

 • Educació

  “Estem convençuts que l’educació no s’acaba a la porta dels centres escolars”. La regidoria d’Educació té l’objectiu d’apropar a l’alumnat a la realitat social del nostre poble i també a les seves necessitats, creant unes línies d’aprenentatge-servei d’acord amb les dels centres educatius, per tal de fonamentar les habilitats socials, comunicatives i de valors de cada persona.

 • Festes

  La regidoria de Festes és l'encarregada de tot el què fa referència a l'assessorament, informació, col·laboració i participació de les festes locals i tradicionals i té com a finalitat primera la coordinació, dinamització i suport de les iniciatives que sorgeixen de les entitats i associacions. La seva funció bàsica és l'organització i/o coordinació de tot al que fa referència a les festes locals i municipals, i dotar-les dels recursos necessaris perquè siguin viables.

 • Obres i serveis

  La regidoria d'Obres i Serveis té entre les seves funcions les relacionades amb el manteniment de les vies públiques, pavimentació i enllumenat públic. També s’encarrega del manteniment d'equipaments i edificis municipals, així com de l'organització i logística d'activitats, festes i esdeveniments, a través de la Brigada Municipal. El manteniment de parcs i jardins també és competència d'aquesta regidoria.

 • Medi Ambient i Sostenibilitat

  L'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, com el seu nom indica, és la responsable de la sostenibilitat mediambiental del municipi, tant dels nuclis urbans com del seu entorn. Ha de vetllar per dotar al municipi de les eines necessàries per fer-lo agradable, endreçat, sostenible energèticament i per evitar hipotecar el benestar de les generacions futures. Per tant, la seva relació amb l'àrea d'urbanisme ha de ser la més estreta possible. En la mesura possible ha de dotar els equipaments públics de sistemes d'energia renovable així com incentivar-ne l'ús privat. Pel que fa a l'entorn, és responsable de vetllar pel manteniment i senyalització de la xarxa de vies, camins, espais verds, boscos, etc, així com de tot el que fa referència a pagesia i masies aïllades dels nuclis de població.

 • Esports

  La regidoria d'Esports té la finalitat de coordinar totes les activitats esportives del municipi així com vetllar per el correcte funcionament de les entitats i associacions esportives i dels equipaments que utilitzen.

Pàgina 1 de 2
Darrera actualització: 23.11.2015 | 11:59
Darrera actualització: 23.11.2015 | 11:59